Rental of warehouse premises

Rental of warehouse premises

Reliability, quality and vast experience

supplier

Rental of warehouse premises

  • Moscow region
  • Bogorodsky, Staraya Kupavna city 1 000 -12 000 sq.m
  • Moscow region
  • Podolsk 1 000 -10 000 sq.m
  • Sverdlovsk region
  • Yekaterinburg city 1 000 -15 000 sq.m
  • Leningrad region
  • Vsevolozhsk district, Poroshkino village 1 000 -10 000 sq,m